VKT 24h MTB Kellys Bikepark Kálnica Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v ultra MTB.

Organizátor: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys BikeparkKálnica

v spolupráci s generálnym partnerom TSK , KOCR a partnermi.

Propozície:

Názov: VKT 24h MTB Kellys Bike park Kálnica.

Účastník: MTS 24h mtb seriál

Miesto: Kellys Bike park Kálnica.

Dátum: 25.9.– 26.9. 2020

Počet štartujúcich: max 100 pretekárov
Prezentácia: Kellys Bikepark Kálnica,  25.9.2020 od 14:00 – 18:00 hod.

Štart: Kellys Bikepark Kálnica

Cieľ: Kellys Bikepark Kálnica

Zázemie: Kellys Bikepark Kálnica

Prihlásiť mailom na Vrchárska koruna Trenčianska <info@vkt-bike.sk>,

uviesť meno rok narodenia a klub/mesto súhlas s použitím osobných údajov v zmysle GDPR

Štartovné:
30€/osobu za registr. do 17.8.2020 pripísané do 20.8.2020, účastníci MTS a Klub VKT 30€/osoba
40€/osobu za registr. do 20.8.2020 pripísané do 1.9.2020, účastníci MTS a Klub VKT 30€/osoba
50€/osobu pri registrácii na mieste 25.9.2020

Číslo účtu: SK1911000000002949019479

V cene je zahrnuté:

občerstvovacia stanica non-stop, studené i teplé jedlá, nápoje

parkovanie a miesto na stanovanie

elektrická pripojka bude na 2 miestach je nutné mať vlastný predlžovací kábel

mediale a diplomy pre víťazov Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultra MTB

1. muž 1. žena cena špeciálna cena a zároveň sa stávajú

Medzinárodným Majstrom Slovenska a Medzinárodnou Majsterkou Slovenska

Teda muž a žena s najlepším výsledkom, (prejdených kôl) bez ohľadu na národnosť a vek

ceny pre všetkých účastníkov (po prejdení aspoň 100 km), podľa umiestnenia

parkovanie a stanovanie v priestoroch štartu

sociálne zariadenia (WC , umyvárka)

zdravotnícke zabezpečenie

 

Poučenie pretekárov: 25.9.2020o 18.10 hod.

Štart preteku: 25.9.2020o 19:00 hod.
Cieľ preteku: 26.9.2020o 19:00 hod.
Vyhlasovanie výsledkov: 26.9.2020 o 20:00 hod.

Kategórie:

Sólo

Sólo muži U23 do 23 rokov / štartovať môžu pretekári od 18 rokov dovŕšených v roku 2020. Pri doložení súhlasu rodičov (notársky overený) môže štartovať aj pretekár ktorý dovŕši 16 rokov v roku konania podujatia.

Sólo muži do 39 rokov

Sólo muži 40-49 rokov

Sólo muži 50-59 rokov

Sólo muži 60 a viac rokov

Sólo ženy U23 do 23 rokov / to isté ako u mužov U23

Sólo ženy 23-39 rokov

Sólo ženy 40-49 rokov

Sólo ženy 50-59 rokov

Sólo ženy 60 a viac rokov

Bodovanie preteku do 24 MTS seriálu:

(seriál má kategórie Do 40 do 60 nad 60. Poradie v seriáli bude podľa toho vyhodnotený)

1.miesto ………. 100 bodov
2. miesto……….. 99 bodov
3.miesto……….. 98 bodov
4. miesto ………. 97 bodov
.
.
100.miesto ………. 1 bod

Bezpečnosť:

každý účastník preteku je povinný používať na trati bezpečnostnú prilbu. Nedodržanie tejto povinnosti je dôvodom na okamžitú diskvalifikáciu. Pretek sa koná na vyznačenej trati, ktorej časti vedú na komunikáciách  s dopravnou premávkou. Z tohto dôvodu, a z hľadiska bezpečnosti každého pretekára je tento povinný prispôsobiť svoju jazdu pravidlám bezpečnosti na cestnej komunikácii, i mimo nej.

!!! Všetci súťažiaci na „Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 24h ultramtb

VKT24H Kellys Bikepark Kálnica.“ sa zúčastňujú preteku výhradne na vlastnú zodpovednosť !!!

Upozornenia:

prosíme účastníkov aby nevyhadzovali akýkoľvek odpad po trase

ak účastník opustí trať z akéhokoľvek príčiny a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

možno vymeniť bicykel, ako i jeho časti, číslo ostáva

vonkajšia podpora bez obmedzení

všetci účastníci musia dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. a sú povinný akceptovať pokyny polície SR, usporiadateľov a rozhodcov

Ďaľšie informácie:

preteky sa konajú za každého počasia

v prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy,alebo epidémie sa štartovné nevracia

Propozície pretekov boli schválené organizátorom preteku 20. 7. 2020

SLOVAK INTERNATIONAL 24H ULTRACYCLING CHAMPIONSHIP

VKT 24H Kellys Bikepark Kálnica

Organizer: Vrchárska koruna Trenčianska & Kellys Bikepark Kálnica

                     In cooperation with general partner TSK&KOCR and partners are inviting you:

Propositions:

Name: VKT 24H Kellys Bikepark Kálnica

Participant: MTS 24h mtb series

Place: VKT 24H Kellys Bikepark Kálnica

Date: 25th- 26th September 2020

Number of participants: max 100 competitors

Presentation: Kellys Bikepark Kálnica

                         25th September 2020 from 2 pm to 6 pm

Start: Kellys Bikepark Kálnica

Finish: Kellys Bikepark Kálnica

Background: Kellys Bikepark Kálnica

Register by email at Vrchárska koruna Trenčianska info@vkt-bike.sk,

state your name, birth year, club/town and consent to process personal data (GDPR)

Entry fee:

30€/person registered by 17th August 2020, received by 20th August 2020, partcipants MTS and Club VKT 20€/person

40€/person registered by 20th August 2020, received by 1st September 2020, partcipants MTS and Club VKT 30€/person

50€/person registered on 25th September 2020

Account number: SK1911000000002949019479

Included in the price:

  • refreshment station non-stop, cold and hot meals, drinks
  • parking and place for camping
  • electrical connections available on 2 places (it is necessary to have an extension cord)
  • medals and diplomas for winners of Slovak international 24h ultracycling championship,

special price for 1 man and 1 woman and at the same time they become International champions of Slovakia- 1 man and 1 woman with best result, regardless of nationality and age

  • prizes for all the participants (after passing at least 100km), according to placement
  • parking and camping in starting area
  • toilet, shower room
  • onsite medical

Guidance for competitors: on 25th September 2020 at 6:10 pm

Start of competition: on 25th September 2020 at 7 pm

End of competition: on 26th September 2020 at 7 pm

Announcement of results: on 26th September 2020 at 8 pm

Categories:

Solo men under 23/ competitors can participate from the age of 18, competitors from the age of 16 can also participate if they bring consent of their parents (should be notarized)

Solo men up to 39 years

Solo men 40-49 years

Solo men 50-59 years

Solo men 60 years and more

Solo women under 23/ the same rules as for men under 23

Solo women 23-39 years

Solo women 40-49 years

Solo women 50-59 years

Solo women 60 years and more

Score evaluation of competition to MTS series:

(there are categories to 40, to 60, over 60)

1st place…….100 points

2nd place…….99 points

3rd place…….98 points

4th place…….97 points

100th place….1 point

Safety:

Each participant of competition is required to use safety helmet on track. Violation of this rule is reason for immediate disqualification. Competition is on marked route, some parts include road traffic. From this reason and for safety of all participants, everyone is required to adjust his ride to safety rules in road traffic and out of it.

!!! All the competitors of „Slovak international 24h ultracycling championship VKT 24h Kellys Bikepark Kálnica“ participate at their own risk!!!

Warnings:

We ask participants not to throw away their rubbish on the route.

If participant leaves the track from any reason and wants to continue in competition, he has to return to the same point of the track where he left off.

It is possible to change bike or its parts, number stays the same.

External suppot without limitations.

All the participants should follow regulations of Road traffic act n. 8/2009 and are required to accept instructions of Slovak police, organizers and referees.

Other information:

Competition will be held in any kind of weather.

In case competition is cancelled due to natural disaster or epidemic, we don´t return entry fee.

Propositions of competition were approved by competition organizer on 20th July 2020.

Návrat hore